Informacje ogólne

data aktualizacji: ponad rok temu 19.04.2022, odsłon: 5481
A A A     PDF

Miejska Biblioteka Publiczna w Mrągowie od 1998 r. funkcjonuje strukturze organizacyjnej  Mrągowskiego Centrum Kultury (uchwała Rady Miejskiej w Mrągowie Nr XLVIII/5/97 z dnia 9 grudnia 1997 r. w sprawie połączenia Miejskiego Domu Kultury „Zodiak” i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Wacława Gołowicza i utworzenia Miejskiego Ośrodka Kultury „Zodiak” ze zmianami/ od 1.01.2021 r. Mrągowskie Centrum Kultury. 

Do ustawowych zadań biblioteki należy:
- gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych;
- obsługa użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie;
- prowadzenie działalności bibliograficznej, dokumentacyjnej, wydawniczej, edukacyjnej, popularyzatorskiej.

Biblioteka prowadzi również działalność o charakterze kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, organizując spotkania z pisarzami, promocje książek, kiermasze, akcje głośnego czytania, konkursy, lekcje biblioteczne dla dzieci, wystawy, warsztaty fotograficzne oraz spotkania z ciekawymi ludźmi. Biblioteka współtworzy bibliografię regionalną na potrzeby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie i współpracuje przy tworzeniu Warmińsko-Mazurskiej Biblioteki Cyfrowej. W swoich działaniach Biblioteka skupia wokół siebie lokalne środowiska literackie, Dyskusyjny Klub Książki oraz współpracuje ze stowarzyszeniami, organizacjami, bibliotekami gminnymi i szkołami. Biblioteka Miejska w Mrągowie włącza się w ogólnopolskie projekty: Tydzień Bibliotek, Dni Bajki, Cała Polska czyta dzieciom, Narodowe Czytanie. Biblioteka promuje region, jego historię i osobliwości, gromadzi dokumenty życia społecznego. Biblioteka oferuje usługi w zakresie nabywania umiejętności poruszania się w sieci i przeszukiwania dostępnych w niej zasobów informacyjnych, zapewnia dostęp do oprogramowania komputerowego, sieci komputerowych oraz platform czytelniczych, m.in.: Ibuk Libra, Legimi, EmpikGo, Biblio ebookpoint. 
Realizacja tych zadań odbywa się przy ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym. Utrzymywany jest kontakt z mrągowskimi przedszkolami, z którymi na zasadach partnerstwa organizowanych jest wiele przedsięwzięć animacyjnych, co później przekłada się na popularyzację czytelnictwa wśród najmłodszych. Wspólne przedsięwzięcia organizowane są z udziałem seniorów, przedstawicieli zawodów cieszących się zainteresowaniem wśród dzieci – strażak, policjant, leśnik. Dzięki pozyskiwaniu środków finansowych z Gminnych Programów Profilaktycznych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przeciwdziałania narkomanii realizowane są warsztaty fotograficzne, teatralne, plastyczne.

Biblioteka Miejska w Mrągowie, w oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miasto Mrągowo i Powiatem Mrągowskim, realizuje od 2016 r. zadania biblioteki powiatowej, służąc doradztwem dla mniejszych bibliotek gminnych Powiatu Mrągowskiego.

Biblioteka w liczbach (dane za 2021 r.)
Dotacja podmiotowa przekazana przez Organizatora – 536200 zł
Środki finansowe pozyskane z innych źródeł – 29099 zł.  Łącznie budżet biblioteki  – 565299 zł
Zakup zbiorów bibliotecznych – 51605 zł, prasy – 13365 zł
Stan księgozbioru na 31.12.2021 r. – 43166. W 2021 r. zakupiono 2114 poz. (9,98 vol. w przeliczeniu na 100 mieszkańców)
Liczba użytkowników biblioteki – 2591
Liczba odwiedzin w bibliotece – 26181
Liczba wypożyczeń – 41022